O niezawisłości i niezależności Europejskiego Banku Centralnego

Niezawisłość, tudzież niezależność to cecha funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego, która jest gwarantem jakości oraz stabilności całego systemu finansowego Europy. Jak dokładnie kształtuje się teoria niezależności banku i kto stoi na jej straży?

Bundesbank

Niezależność Europejskiego Banku Centralnego jest nie tylko jedną z podstawowych zasad jego działalności, ale także warunkiem pomyślnego prowadzenia polityki pieniężnej. Instytucja EBC opierała się na modelu niemieckiego Bundesbanku o wysokim stopniu niezależności. (https://comparic.pl/europejski-bank-centralny-ebc/)

Niezależność ma na celu zapobieganie wpływom zewnętrznym na wspólną politykę pieniężną, w szczególności przez inne instytucje; czy to państwa członkowskie, czy samą Unię. Niezależność EBC, podobnie jak wszystkich innych banków centralnych Eurosystemu, przybiera różne formy, przy czym najbardziej powszechna jest niezależność instytucjonalna, osobista, finansowa i funkcjonalna.

euro

Organy i instytucje

Niezależność instytucjonalna to ta forma niezależności, która oznacza, że przy wykonywaniu uprawnień i wykonywaniu obowiązków EBC, żaden bank centralny/narodowy ani żaden członek ich organów decyzyjnych nie może zwracać się po instrukcje czy wskazania do instytucji wspólnotowych, rządów państw członkowskich lub innych organów ani otrzymywać takich instrukcji. Instytucje i organy wspólnotowe oraz rządy państw członkowskich zobowiązują się przestrzegać tej zasady i nie dążyć do wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych EBC lub krajowych banków centralnych w wykonywaniu ich zadań.

Niezależność osobista, personalna to ta forma niezależności, która znajduje odzwierciedlenie w długości kadencji EBC oraz w krajowych banków centralnych/narodowych. Prawdą jest, że kadencja nie powinna pokrywać się z kadencją rządów krajowych i instytucji Unii Europejskiej. EBC i krajowe banki centralne decydują się jednak na osobną realizację polityki pieniężnej i dzięki niepełnieniu dwóch funkcji jednocześnie oraz brak powiązań poprzez powtórne kadencje jest to przestrzegane.

kieszeń

Niezależność

W ramach niezależności finansowej można i należy podejmować kilka działań. Jedynymi subskrybentami i właścicielami kapitału EBC są narodowe/centralne banki wspólnotowych państw Unii Europejskiej. Rządy krajowe i instytucje Unii Europejskiej nie mogą wpływać na działalność krajowych banków centralnych ani EBC i są od nich niezależne. Tylko to daje gwarancję niezależności na gruncie finansowym.

Niezależność funkcjonalna to ta forma niezależności, która wyraża autonomiczne wykonywanie podstawowych uprawnień przyznanych Europejskiemu Bankowi Centralnemu. EBC dysponuje wszystkimi narzędziami i przywilejami niezbędnymi do prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej, a także jest upoważniony do samodzielnego decydowania, w jaki sposób i kiedy zostanie wykorzystany. Nie ma prawa więc, by ktoś inny stanowił o funkcjach EBC. https://comparic.pl/

Europejski Bank Centralny to organ niezależny pod kątem finansowym, personalnym, funkcjonalnym czy instytucjonalnym, co daje pełnię możliwości i swobodę działania.

Sprawdź: Comparic – kursy Bitcoin